واشر فلنج

واشر فلنج برای ایجاد آب بندی بدون ایراد وثابت بین دو صفحه فلنج، در شرایط کاری مختلف، با درجه بندی فشار و دمای متفاوت استفاده می شود.

یک واشر فضاهای خالی و بی‌نظمی‌های صفحه فلنج را پر می‌کند و سپس یک آب بندی را تشکیل می‌دهد که برای نگهداری مایعات و گازها طراحی شده است. نصب صحیح واشرهای بدون آسیب و صفحه های فلنج بدون آسیب از الزامات اتصال فلنج بدون نشتی است.

انواع واشر فلنج

مواد واشر را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد

انواع غیر فلزی

انواع نیمه فلزی

انواع فلزی